Komentarze do „OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises”

Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych wraz z organizacjami z innych krajów Europy zrzeszonymi w ecoDa przekazały wspólnie do OECD długą listę uwag i komentarzy dotyczących „OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises”. Aktualizacja tego ważnego dokumentu ma szansę doprowadzić do istotnej poprawy ładu korporacyjnego przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo we wszystkich krajach członkowskich zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 
Komentarze zostały opracowane przez specjalną Grupę Roboczą powołaną w ramach ecoDa, aby zająć się tematyką spółek kontrolowanych przez państwo. Grupa składa się z reprezentantów z wielu krajów Europy, a przewodniczy jej Filip Gorczyca, członek zarządu Stowarzyszenia.

Zagadnienia poruszone przez Grupę w komentarzach przekazanych do OECD obejmują m.in.:

  • Objęcie wytycznymi również spółek komunalnych i samorządowych
  • Ograniczenie ryzyka wpływu polityków na obsadę stanowisk oraz decyzje podejmowane przez spółki
  • Ochronę procesu nominacji członków rad nadzorczych i zarządów przed wpływem polityków; oparcie go o kryteria merytoryczne i zasady transparentności
  • Wzmocnienie roli niezależnych członków rady nadzorczej oraz określenie, w jakich przypadkach mogą oni zostać odwołani
  • Doprecyzowanie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych
  • Wzmocnienie prawa akcjonariuszy mniejszościowych do nominowania kandydatów do rady nadzorczej
  • Potrzebę monitorowania wdrożenia wszystkich zasad i podjęcie przez OECD stosownych kroków w tym kierunku

Treść pełnej informacji prasowej można znaleźć tu.

OECD2 1