Różnorodność w radach nadzorczych

W listopadzie 2021 roku ukazał się pierwszy w Polsce raport diagnozujący przyczyny niskiego poziomu nominacji kobiet na członków rad nadzorczych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Badanie ankietowe „Różnorodność w radach nadzorczych 2021” przeprowadzono z inicjatywy 30% Club Poland Investor Group, czyli grupy krajowych inwestorów instytucjonalnych wspierających działania Klubu. Investor Group w Polsce tworzą: Aegon PTE, NN Investment Partners TFI i Noble Funds TFI. Autorkami raportu są: Milena Olszewska-Miszuris, członkini Stowarzyszenia, oraz dr Anna Golec. Ewa Radkowska-Świętoń, Prezes Stowarzyszenia, jest Ambasadorką kampanii 30% Club Poland.

Większość przedstawicieli krajowych inwestorów instytucjonalnych dostrzega problem niskiego zróżnicowania władz polskich spółek giełdowych. Tylko niecałe 15% respondentów uważa, że władze tych spółek są zróżnicowane pod względem kompetencji i płci. 50% ankietowanych bierze pod uwagę szeroko rozumianą różnorodność władz spółek (płeć, kompetencje, doświadczenie, wiek itp.) w swoich decyzjach inwestycyjnych. 1/3 respondentów uwzględnia wskaźnik różnorodności władz spółek pod względem płci przy włączaniu kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) do podejmowania decyzji.

Jednak inwestorzy instytucjonalni rzadko nominują kobiety na członków rad nadzorczych – regularnie robi to jedynie co dziesiąty z respondentów. Najczęściej wymieniane przyczyny sporadycznej nominacji kobiet przez ich organizacje to: mniejsza aktywność kobiet niż mężczyzn w promowaniu swoich kandydatur i niezabieganie o to w sposób wystarczający (ten wariant wybrało 25% badanych) oraz to, iż w procesie nominacji dana organizacja korzysta z własnej bazy kandydatów, w której co prawda są kobiety spełniające jej kryteria, jednak jest ich za mało i zasiadają już w radach nadzorczych innych spółek portfelowych (23% badanych).

Wśród kluczowych działań mogących zwiększyć szanse kobiet w nominacjach do rad nadzorczych respondenci wskazali: zwiększenie puli kobiet dostępnych w ich bazach (38% respondentów), możliwość osobistego kontaktu i poznania większej liczby kandydatek (27% respondentów) oraz uzyskanie dostępu do bazy wykwalifikowanych kandydatek prowadzonej przez zewnętrzny podmiot (17% respondentów).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem:
https://30percentclub.org/wp-content/uploads/2021/12/Raport-30-Club-Poland-Investor-Group.pdf

Różnorodność w radach nadzorczych 2021 / 30 listopada 2021